بانهایت تاسف اخرین یادگارتیم شنای قهرمانی کشوردرسال 1326عروج نمود 
شاپورپزنده عضوتیم شنای بندرانزلی درمسابقات قهرمانی کشوردرسالهای دهه 20ودرادامه بعنوان پیشکوت درمسابقات گروه های سنی (ماسترسوئینگ )همه ساله جزئ قهرمانان شاخص شنای کشوربودند
زنده یاد شاپورپزنده بعنوان یک شخصیت ورزشدوست همواره جزئ همسفران ثابت تیمهای ورزشی اعزامی برای قهرمانی کشور بوده وازمشوقان دائمی ورزشکاران انزلی بشمارمیرفت ودرجامعه بندرانزلی بخصوص درمحافل ورزشی ازمحبوبیت خاصی برخورداربودند . همچنین ایشان مدتی درکسوت رئیس هیات بسکتبال کمک شایانی به این ورزش نمده وموجبات رونق وارتقائ کمی وکیفی این ورزش درانزلی شدند . 
شادروان شاپورپزنده درسال 1391 بعلت شکستگی استخوان لگن سلامتی خود راازدست دادودیگردرمحافل ورزشی حضورنداشتند ولی ورزشکاران شهراغلب اوراتنها نمیگذاشتند . 
انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی این ضایعه رابه حانواده محترم پزنده وهمچنین به جامعه ورزشی بندرانزلی تسلیت عرض مینماید . روحشان شادویادشان جاوید