سومین کارگاه اموزشی انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی بامحوریت موضوع "کاهش اسیبهای مساله ازدواج "باحضورتعدادی ازشهروندان علاقمند بموضوع درساعت 18 روزسه شنبه 7شهریور96دردفترانجمن برگزارگردید . 

ابتداکلیپ های کوتاهی درارتباط باموضوع نمایش داده شد .سپس اقای امین حقره درمورد تیترهای زیرتوضیحاتی دادند.

_ مهارت چیست ؟

_ ایا ازدواج برای تشکیل خانواده یک مهارت است ؟

           < اصول تغییریا چهاراصل طلائی >

1-پذیرش واقعیت  

2-شناخت 

3.جذابیت 

4-تغییر

  _بررسی ازدواج درتاریخ باستانی . زن سالاری درجامعه

          <ازدواج پس ازاسلام >

_ازدواج دائم 

                -ازدواج ائینی  - سنتی

_ازدواج موقت 

_پدیده ای بنام ازدواج سفید 

_ظهورپدیده جامعه تک جنسیتی واسیبهای ان که شامل :

                                            1-ترویج خشونت درخانواده 

                                            2-زوال نشاط 

                                            3-عقب ماندگی اقتصادی 

                                            4-سقوط مبانی معرفتی وانسان شناختی

                                            5-ظهورانحرافات اجتماعی (جنسیتی)

                                            6-خلق دیکتاتوری درخانواده واستبدادزدگی جنسی

جلسه درساعت 20 به پایان رسید وادامه این مبحث به جلسه بعد (سه شنبه 14شهریور )موکول گردید