اولین جلسه ازچهارمین کارگاه اموزشی انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی بامحوریت موضوع "خشم وپرخاشگری "و"اسیبهای ان"درساعت 6بعد ازظهر روزسه شنبه 28 شهریور1396باحضورتعدادی ازشهروندان علاقمند درمحل دفترکارانجمن تشکیل شد .

نخست  اقای امین حق ره خشم راچنین تعریف نمودند .

سپس ویدئوهائی دررابطه با خشم وچگونگی ایجاد خشونت رابه نمایش گذاشتند وحاضران نیزدرمورد ان اظهارنظرنمودند.ودرادامه موضوع راباعناوین زیرپی گرفتند .

_علائم خشم :

                   علائم خشم دودسته اند .1_علائم جسمی .همچون بالارفتن فشارخون وافزایش حرارت دستها وصوذت 

                                                     2_علائم روانی . ضعف قوه درک(ضعف حواس).عدم تمرکز.کاهش قدرت فهم .سلب اراده 

بطورکلی خشم درلحظه اتفاق می افتد .درهنگام خشم ازمنبع خشم دوری کنید 

_اثاراجتماعی خشم :

                         _خودازاری .مثل خودزنی ارادی یا خودزنی غیرارادی 

                         _خودکشی .

                         _خودازاری ائینی .مثل قمه زدن .زنجیرزدن .....

                         _دیگرازاری . باکلام .بارفتار .نزاع ودرگیری . قتل (قتل ارادی وقتل غیرارادی)

درخاتمه اقای حق ره به پرسش هایحاضران پاسخ دادند وادامه برنامه  درارتباط باموضوع موردبحث تحت عناوین خشونت های خانگی .خشونتهای جنسی وتجاوزبه جلسه بعد موکول گردید