مطابق باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همواره رای ملت تعیین کننده است وانتخابات عالیترین نمونه حضوروتصمیم گیری درتوسعه جامعه میباشد  .بنابراین پسندیده است تاسازمانهای مردم نهادبه عنوان بخشی ازشهروندان درابلاغ مطالبات مردمی به منتخبین وحتا قبل ترازان به نامزدهای انتخابات اقدام کنند.

نظربه درخواست های مردمی ازیک سو ونیزدرخواست اغلب کاندیداهای انتخابات پیشرو.انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی سلسله نشست های خودرابانامزدهای انتخاباتی برگزارمینمایدتابدینوسیله به وظایف اجتماعی ومدنی خوددرقبال شهروندان عمل کرده باشد . این انجمن پذیرای تمامی نامزدهابرای گفت وشنود بوده  اماتاکید مینماید این را وظیفه اجتماعی خودمیداند . چراکه انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی عطف به اساسنامه اش درفعالیتهای سیاسی ورود ندارد ویک نهاد مدنی غیرسیاسی .غیرانتفائی وغیردولتی .بدون وابستگی به گروه های حزبی .جناحی .قومی .ونژادی است