کارگاه اموزشی بامحوریت موضوع (کاهش اسیب های خشم وپرخاشگری )

دومین جلسه ازچهارمین کارگاه اموزشی انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی بامحوریت موضوع (کاهش اسیبهای خشم وپرخاشگری)درساعت 6بعدازظهرروزسه شنبه 4مهر1396باحضورتعدادی ازعلاقمندانبه موضوع درمحل دفترکارانجمن برگزارگردید 

    نخست اقای امین حقره بامروری برعناوین مطرح شده درجلسه قبل .ازجمله تعریفی ازخشم .علائم خشم .تاثیرخشم بربدن .اثاراجتمائی خشم .وخشونت جنس کودک ازاری .ضمن گفتگو باحاضران توضیحات مختصری دادند .

     سپس به تشریح عناوین زیرپرداختند .

 _خشونت های خانگی :

                               _خشونت کلامی . مثل عدم وجود روابط عاطفی درخانواده . بی مبالاتی درگفتار.بیان کلمات تحقیرامیز .تهدید........

                               _خشونت فیزیکی .مثل کتک کاری ودرگیری فیزیکی

                               _خشونت اقتصادی . مثل عدم تامین امکانات زندگی روزمره .خست درمسائل مالی ......

                               _خشونت جنسی .مثل تحمیل رابطه جنسی بطرف مقابل .نقش سوئ مصرف مواد مخدردرخشونت جنسی 

  _چرا مامقسریم:

  _چگونه میتوانیم خشمگین نشویم :

                                               _اجتناب ازتجرنه بصری وشنیداری خشونت 

                                               _دورشدن ازعواملی که خشونت زاهستند

                                               _مدیریت افکارخشمگینانه 

                                               _خود ارام سازی بوسیله ورزش یانرمش بدنی 

                                               _وقایع نگاری خشم 

                                               _شناسائی نشانه های خشم ودقت بران نشانه ها 

   _وقتی خشمگین هستیم چه کنیم :

                                                 _فقط چند لحظه صبوری کنید 

                                                 _ازخود بپرسید که ایا میارزد ؟

                                                 _فریاد نزنید جرات مندانه گفتگو کنید 

                                                 _مراقب کلام خود باشید 

                                                 _ازیاربازی دوری کنید 

                                                 _کنترل بدن وروح خودرادردست داشته باشید 

                                                 _خشم تان رادرجایدرست خالی کنید 

                                                 _ازمهارت حل مشکل استفاده کنید

                                                 _گذشت کنید 

                                                 _عذرخواهی کنید 

  درخاتمه پس ازپرسش وپاسخ درزمینه های فوق مقررگردیدجلسه اینده این کارگاه بصورت گفتمان ادامه داشته باشد .