دومین جلسه ازسومین کارگاه اموزشی شهروندماهر انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی بامحوریت کاهش اسیب مساله ازدواج درجامعه انزلی درساعت 6بعد ازظهرروزسه شنبه 14شهریور 96باحضورتعدادی ازعلاقمندان به موضوع درمحل دفترانجمن برگزارگردید . 

ابتدا اقای امین حقره بامروری برعناوین مطرح شده درجلسه قبل را بطورمختصر یاداوری نمودند .سپس بابیان اینکه ازدواج هم به مثابه هریک ازامورزندگی نیاز به مهارتهائی دارد موضوع راباعنوان زیرادامه دادند 

   الف _مهارت تصمیم گیری درانتخاب 

اقای حقره درتشریح این بخش به موئلفه هائی اشاره داشتند که فرد در انتخاب بهترین گزینه یرای زندگی بهتر باید به ان توجه داشته باشد 

   1 _جایگاه اجتماعی 

   2_دیدگاه های سیاسی بخصوص درفضای سیاست زده 

   3_رویکردهای مذهبی واعتقادی 

   4_سنتها ورسوم خانوادگی 

   5_وضعیت اقتصادی 

   6_سطح تحصیلات 

   7_سن

   8_دیدگاه ورویکردنسبت به مسائل جنسی

پس ازتشریح این موئلفه هاحاضران درمورد هریک ازاین عناوین به پرسش وپاسخ پرداختند. وجلسه درساعت 8بعدازظهرخاتمه یافت وادامه سومین کارگاه اموزشی باموضوع کاهش اسیب های مسائل ازدواج به سه شنبه 21شهریورموکول گردید