شهروند به شهرنشینانی اطلاق میشود که به حقوق و تکالیف شهروندی خود آشنا بوده و به آن عمل مینماید.