زباله های شناور در حاشیه رودخانه ها  و سواحل دریا و معضلات زیست محیطی ناشی از انتشار آنها در منابع آبی

تهیه کننده: ناصر توتچی فتیدهی

(کارشناس محیط زیست دریایی)

امروزه زباله های شناور یکی از بزرگترین معضلات زیست محیطی منابع آبی محسوب گشته و به نوعی محیط زیست دریایی را دچار بحران نموده است ، مهمترین منابع تولیدکننده زباله ها درخشکی واقع شده اند که از طرق مختلف این زباله ها به منابع آبی راه پیدا مینمایند. رودخانه های بزرگ و کوچک منتهی به دریا در جای خود مهمترین عامل انتقال زباله ها به دریا می باشند. دریای خزر نیز از این معضل زیست محیطی بی نصیب نبوده و سالانه پذیرای هزاران تن زباله ای است که توسط رودخانه ها به دریا راه می یابند.حوضچه بندر انزلی نیز به دلیل ارتباط  دو سویه آن با تالاب و دریا پذیرای صدها تن زباله شناور از تالاب بوده که پس ازانباشته شدن دراسکله ها به همراه جریان آب از دهانه موجشکن ها به دریا منتقل میگردند. ایجاد چشم انداز نامناسب در حاشیه کشتی ها و کانال کشتیرانی ، ایجاد خطر برای سیستم خنک کنندگی و پروانه شناورها ، آلودگی زیست محیطی دریا وایجاد چشم انداز بسیار نامناسب در سواحل از بزرگترین اثرات مخرب زباله های شناور در منابع آبی محسوب می گردند.به طوری که اگر چاره ای اندیشیده نشود واین معضل زیست محیطی به حال خود رها گردد در آینده ای نه چندان دور مردم در زباله های ساحلی شنا خواهند کرد.

پرواضح است معضل زیست محیطی زباله های شناور در منابع آب ناشی از عدم مدیریت زباله ها یا پسماندها در منابع خشکی بوده و ادامه این روند در آینده مسیرهای رودخانه ها ، دریا و سواحل آن را به زباله دانی تبدیل خواهد کرد که چشم هر بیننده ای را خواهد آزرد. هم اکنون نیز شاهد  سیل عظیمی از زباله های شناور به حوضچه بندرعلی الخصوص هنگام سیلابی شدن رودخانه های منتهی به تالاب هستیم  که انباشت زباله ها درحوضچه و اسکله ها را به همراه داشته است.