هدای عضو اهدای زندگیست 
زندگی صحنه تنهای هنرمندی ماست / هرکسی نغمه خودخواندوازصحنه رود 
صحنه پیوسته بجاست / خرم ان نغمه که مردم بسپارند بیاد (ژاله اصفهانی)

زندگی همه انسانها پایانی دارد. کسی چه میداندپایان زندگیم چگونه است ؟چه بسالحظه ای فرامیرسد که پزشک به اطرافیانم بگوید:مغزمن ازکارافتاده است .وان لحظه ای است که خود قادربه تصمیم گیری نیستم .
امروزکه درکمال سلامت جسم وعقل زندگی میکنم.بسپارم تادرچنین لحظه ای قبل ازبخاک سپاری اعضائ مرا به افراد نیازمند پیوند بزنند تازندگی راتداوم بخشم . در جشن نفس (پویش مردمی اهدای عضو) حضور یابید و باخانواده های محترم ومعزز اهداکنندگان اعضا اشنا شوید . 
 

اهدای عضو اهدای زندگیست 
زندگی صحنه تنهای هنرمندی ماست / هرکسی نغمه خودخواندوازصحنه رود 
صحنه پیوسته بجاست / خرم آن نغمه که مردم بسپارند بیاد (ژاله اصفهانی)

زندگی همه انسانها پایانی دارد. کسی چه میداند پایان زندگیم چگونه است ؟چه بسا لحظه ای فرامیرسد که پزشک به اطرافیانم بگوید:مغز من ازکارافتاده است .و آن لحظه ای است که خود قادربه تصمیم گیری نیستم .
امروزکه درکمال سلامت جسم و عقل زندگی میکنم ، بسپارم تادرچنین لحظه ای قبل از به خاک سپاری اعضائ مرابه افراد نیازمند پیوند بزنند تازندگی راتداوم بخشم .
در جشن نفس (پویش مردمی اهدای عضو) حضور یابید وباخانواده های محترم ومعززاهداکنندگان اعضا اشنا شوید