قهرمان فقید روز به کیا

ناجی غریق شجاعی که جان خود را برای نجات سه نفر از دست داد . روحش شاد و یادش همیشه بیدار


کسی جانش را برای نجات دیگران در مخاطره می افکند قهرمان  بی چون و چرای این مردم است .