به منظورنهادینه نمودن عمل زندگی بخش اهذای عضو .اولین کارگاه توجیهی ان روزچهارشنبه 95/2/29درسالن ویدئو کنفرانس اداره بنادرودریانوردی استان گیلان تشکیل شد .

این کارگاه باحضورنمایندگان انجمن اهدای عضو استان گیلان وجمعی ازفعالان وکنشگران اجتماعی برگزارگردید به همت دوسازمان مردم نهاد «گروه فرهنگ گیلان وانجمن طرفداران بندرانزلی »انجام شد.

باامید به اینکه کنشگران حاضردراین کارگاه سفیرانی باشند درترویج خداپسندانه اهدای عضو