انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی

انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی

نهادی مدنی، غیردولتی، غیرسیاسی، غیر انتفاعی و بدون وابستگی به گروه های حزبی، قومی، نژادی و ایدئولوژیک بدون وابستگی به گروه های حزبی، جناحی، قومی و عقیدتی

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

اساسنامه و آیین نامه اجرایی

انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی

آدرس  دفتر انجمن : بندرانزلی ، خیابان شهید مظلوم ، کوچه راهنما  تلفن تماس : پیامگیر 24 ساعته  44548566

***

بنام خداوند جان و خرد

اساسنامه انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی

فصل اول : کلیات

ماده 1 انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی که بموجب پروانه شماره 88/1010  مورخ 8/6/1385  صادره از سوی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران تاسیس گردیده است ، نهادی مدنی و غیر دولتی ( NGO  )  است که از این پس  در این اساسنامه به اختصار  انجمن نامیده می شود .

ماده 2 فعالیت های انجمن  از زمان تاسیس  بمدت نامحدود می باشد .

ماده 3 حوزه فعالیت انجمن محدوده جغرافیایی شهرستان بندرانزلی می باشد .

ماده 4 اعضای انجمن ضمن قبول  و رعایت  متن اساسنامه  و آئین نامه های انجمن باید حداقل 18 سال تمام سن داشته باشند .

ماده 5 انجمن نهادی است اجتماعی  و وابسته به هیچ جمعیت حزبی ، گروه سیاسی  یا ایدئولوژیک نمی باشد .

ماده 6 اهداف انجمن صرفاً اجتماعی بوده  و در جهت پیشرفت و توسعه شهرستان بندرانزلی می باشد .

ماده 7 موضوع فعالیت های انجمن :

الف تلاش در جهت شناخت نارسائی های عمرانی ، فرهنگی و اجتماعی

ب پیشنهاد و پیگیری و پشتیبانی  از طرح ها و برنامه های عمران شهری .

پ- ارائه طرح و حمایت از برنامه های توسعه صنعت گردشگری  در انزلی .

ت تلاش در جهت گسترش و توسعه مراکز علمی ، فرهنگی  و ورزشی  در بندر انزلی .

ث سعی در جلب حمایت مدیران شهری ، استانی و کشوری  در جهت اجرای طرح ها  و برنامه های عمرانی ، گردشگری  ، علمی ، فرهنگی  ورزشی  و اجتماعی با هدف  توسعه  شهرستان بندرانزلی .

ج جذب نیروهای متخصص در زمینه های مختلف جهت  همفکری  در تهیه  طرح ها و برنامه ها با هدف توسعه شهرستان بندرانزلی

چ تشویق و جذب صاحبان سرمایه بویژه  از افراد بومی  جهت سرمایه گذاری  با هدف توسعه شهرستان بندرانزلی

خ تشکیل گروه های طرفدار توسعه بندرانزلی در محلات شهر  با هدف تحقق برنامه توسعه همه جانبه  در بندرانزلی .

 فصل دوم : ارکان انجمن

ماده 8 ارکان انجمن عبارتند از  :

1 مجمع عمومی  2 هیات مدیره  3 بازرس

ماده 9 مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری انجمن می باشد که به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.

ماده 10 وظایف مجمع عمومی عادی بشرح زیر می باشد :

1 استماع گزارش هیات مدیره

2 تصویب سیاست های کلی برای تحقق اهداف انجمن و تعیین خط مشی و حدود فعالیت های آن .

3 تصویب یا رد یا تصحیح تراز مالی سالانه و بودجه انجمن .

4 انتخاب اعضا ی اصلی و علی البدل  هیات مدیره  و بازرس و بازرس علی البدل  انجمن .

5 بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد عملکرد سال قبل انجمن .

6 تصویب آئین نامه اجرایی و مقررات انجمن .

ماده 11 وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است :

1 تغییر اساس نامه

2 انحلال هیات مدیره و انتخاب هیات مدیره جدید

3 انحلال انجمن

ماده 12 -  دعوت مجامع عمومی  با قید دستور  و روز  و ساعت  و محل  تشکیل جلسه باید حداقل 15 روز قبل  از تاریخ تشکیل جلسه با انتشار آگهی دعوت  توسط هیات مدیره انجمن  انجام گردد . در صورت به حد نصاب نرسیدن تجدید دعوت مجامع عمومی  حداکثر 15 روز  پس از تاریخ  جلسه ای که تشکیل نشده است انتشار خواهد یافت  و تاریخ جلسه  بعد از حداقل  15 روز بعد از تاریخ انتشار آگهی  دعوت می باشد .

ماده 13 افتتاح جلسه مجامع عمومی با رئیس هیئت مدیره می باشد  و اداره امور آن با هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و یک نفر منشی  و دو نفر ناظر که از طرف  حاضران  در جلسه مجمع انتخاب می شوند خواهد بود .

ماده 14 از نتیجه مذاکرات و تصمیمات  مجامع عمومی صورتجلسه ای  توسط منشی تنظیم  میگردد که به امضاء رئیس  و ناظران  در جلسه  می رسد  و مصوبات آن برای کلیه  اعضای انجمن الزام آور است .

ماده 15 قبل از تشکیل مجمع عمومی  هر عضو انجمن  یا نماینده آن لیست حاضران در جلسه را  با قید نام و نام خانوادگی  و شماره عضویت  امضاء می نمایند  و این لیست ملاک تعدادحاضران  در جلسه مجمع عمومی می باشد .

تبصره : اعضای انجمن جهت حضور  در جلسه مجمع عمومی  می توانند به یک عضو دیگر انجمن کتباً نمایندگی بدهند . در هر صورت عضو حاضر در مجمع  نمی تواندنماینده  بیش از یک نفر  باشد . " در رای گیری ".

ماده 16 در مجمع عمومی عادی  حضور حداقل  نصف  باضافه  یک  نفر از اعضاء انجمن  ضروریست  اگر در اولین دعوت  حدنصاب مذکور  حاصل نشد  طبق ماده دوازدهم  مجمع عمومی  برای بار دوم  دعوت خواهند شد  که با حضور عده حاضر  جلسه رسمیت خواهد یافت  و اخذ تصمیم خواهد نمود .

ماده 17 در مجمع عمومی فوق العاده  حضور  دو سوم 2/3  اعضاء انجمن  ضروریست  در صورتی که  در نوبت اول  به حد نصاب نرسیده باشد  طبق ماده  دوازده آگهی  نوبت دوم انتشار خواهد یافت  که این بار حضور نصف باضافه یک لازم می باشد .

چنانچه  در نوبت دوم نیز به حد نصاب نرسیده باشد آگهی نوبت سوم  انتشار یافته و این جلسه با حضور هر تعداد از حاضران تشکیل و رسمیت خواهد یافت .

پیشنهادات ارائه شده  در مجمع عمومی فوق العاده  با رای حداقل  دو سوم  2/3  آراء حاضر در جلسه  تصویب خواهد شد  و رعایت آن برای کلیه اعضای انجمن اعم از حاضر و غایب الزام آور است .

ماده 18 -  هیات مدیره انجمن شامل 5 عضو اصلی  و 2 عضو علی البدل که با تصویب  در مجمع عمومی  برای مدت یک سال  انتخاب می شوند  در خاتمه ماموریت تا تعیین جانشین  مسئولیت ادامه کار  و انجام وظایف  مربوطه را خواهند داشت. کاندیدا شدن و انتخاب  مجدد هریک از اعضاء هیات مدیره بلامانع است .

تبصره 1 : در صورتی که به هر دلیلی  هیات مدیره و بازرس وظایف محوله  را انجام ندهند و یا اقدام به تشکیل مجمع سالیانه  ننمایند رئیس مجمع میتواند راساً  به دعوت و تشکیل مجمع عمومی  با رعایت تشریفات  مشخص شده  در اساسنامه  اقدام نماید .  ضمناً یک ماه  قبل از پایان مدت ماموریت  هیات مدیره  و بازرس  جهت تعیین هیات مدیره و بازرس طبق تشریفات  تعیین شده  در اساسنامه اقدام گردد.

تبصره 2 : عضو علی البدل میتواند در جلسات هیات مدیره شرکت نماید ولی حق رای  ندارد فقط در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط  از یکی از اعضاء اصلی  جایگزین  و بجای آن انجام وظیفه  خواهد نمود .

ماده 19 هیات مدیره در اولین جلسه از بین خود یک نفر رئیس  یک نفر نایب رئیس  یک نفر خزانه دار  یک نفر دبیر اول  و یک نفر دبیر دوم  انتخاب می نماید .

ماده 20 وظایف هیات مدیره بشرح زیر می باشد :

-          تهیه و تنطیم آئین نامه های مالی  و اجرایی در جهت پیشبرد اهداف انجمن .

-          پیگیری و پشتیبانی  از طرح ها  و پیشنهادات ارائه شده.

-          بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد مبلغ  حق عضویت  اعضای انجمن و وصول آن .

-          افتتاح حساب بانکی بنام  انجمن

-          تهیه و تنظیم گزارش فعالیت های انجام شده  سالانه جهت طرح در مجمع عمومی .

-          تنظیم خط مشی و برنامه های آتی انجمن جهت طرح  و تصویب در مجمع عمومی .

-          اتخاذ تصمیم راجع به هر موضوع دیگری مربوط به انجمن در محدوده مقررات این اساسنامه .

تبصره 1 : هیات مدیره و بازرسان وظایف خود را بطور افتخاری انجام می دهند .

تبصره 2 : هیات مدیره موظف است آئین نامه های اجرائی  اعم از ( اداری مالی و...) را حداکثر ظرف مدت یک ماه  تهیه و به تائید رئیس مجمع عمومی برساند .

فصل سوم : بازرس

ماده 21 : مجمع عمومی عادی  از بین اعضاء انجمن یک نفر را به عنوان بازرس اصلی  و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل  برای مدت یک سال  انتخاب می نماید .

ماده 22 وظایف بازرس به شرح زیر می باشد .

بازرس انجمن مجاز است در صورت تمایل  بدون حق رای  در جلسات هیات مدیره شرکت نماید .

-          رسیدگی به شکایات اعضاء از هیات مدیره  نیز ازجمله وظایف و اختیارات بازرس می باشد .

فصل چهارم : امور مالی

ماده 23 : انجمن موسسه ای است غیر انتفاعی و اداره امور مالی آن از حق عضویت اعضاء و کمک های مردمی اشخاص  حقیقی و حقوقی  و بودجه های تخصیص  دولت  به انجمن های مدنی  با تصویب هیات مدیره انجمن تامین میگردد.

ماده 24 : سال مالی انجمن اول فروردین  ماه هر سال آغاز  و آخرین  روز اسفند ماه همان سال به پایان می رسد

ماده 25 : کلیه وجوه انجمن ( موضوع ماده 23 ) در حسابی به نام انجمن که در یکی از بانک های بندرانزلی  افتتاح می شود  واریز  و حساب های انجمن  در دفاتر مالی  ثبت و نگهداری خواهد شد . حق برداشت از حساب فوق با حداقل دو امضاء خزانه دار  و رئیس هیات مدیره  با مهر انجمن  خواهد بود  و در غیاب  رئیس هیات مدیره امضاء نایب رئیس هیات مدیره معتبر می باشد .

ماده 26 : امور مالی توسط خزانه دار اداره می شود  و در صورت نیاز با تصویب هیات مدیره میتوان یک نفر حسابدار  استخدام نمود . در هر صورت مسئولیت و پاسخگویی امور مالی با خزانه دار خواهد بود .

فص پنجم : انحلال و متفرقه

ماده 27 : تصمیم گیری  در مورد انحلال  در مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرد . پس از انحلال کلیه دارایی ها ی انجمن اعم از نقدی  و غیر نقدی  با نظارت هیات مدیره و بازرس  به کتاب تبدیل شده و به کتابخانه شهر  بنام انجمن اهدا ء می گردد .

ماده 28 : کلیه مورادی که در مفاد این اساسنامه نیامده بنا به تشخیص  اعضاء برای تسهیل  در امور  و بالابردن کیفیت عملکرد  انجمن میتوان  به مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد کرد  که با تصویب  در آن  به عنوان الحاقیه  این اساسنامه لازم الاجرا گردد.

 

آیین نامه اجرایی انجمن طرفداران توسعه  بندرانزلی

فصل اول وظایف کلی هیات مدیره :

ماده 1 اعضای اصلی  هیات مدیره منتخب مجمع عمومی  می بایست حداکثر تا 15 روز  پس از مجمع عمومی تشکیل جلسه داده  و از میان خود رئیس ، نایب رئیس ، خزانه دار ، دبیر اول  و دبیر دوم  هیات مدیره را انتخاب نمایند .

ماده 2 جلسات هیات مدیره حداقل هر 15 روز  یکبار تشکیل و با حضور اکثریت اعضای اصلی رسمیت خواهد یافت .

ماده 3 مسئولیت  هیات مدیره جمعی بوده  و مسائل مطروحه  در جلسه هیات مدیره  با اکثریت آراء تصویب می گردد .

ماده 4 اداره جلسات هیات مدیره  دوره ای بوده  و هر جلسه توسط  یکی از اعضای اصلی هیات مدیره اداره می گردد .

ماده 5 صورتجلسات  در دفتری  بنام " دفتر صورتجلسه هیات مدیره انجمن ... "  تنظیم  می گردد  و در انتهای جلسه هیات مدیره به امضای هیات مدیره حاضر  در جلسه می رسد .

ماده 6 در هر جلسه باید دستور کار جلسه بعدی  تعیین گردد تا اعضای هیات مدیره  با آمادگی قبلی  در جلسه حضور بهم رسانند . چنانچه خارج از دستور  تعیین شده  طرح موضوعی  فوریت داشته باشد  ، در صورت توافق اکثریت  هیات مدیره می توانند  در دستور روز هیات مدیره قرار گیرد .

ماده 7 اختلاف نظر هیات مدیره  می بایست  با بحث اقناعی حل شود . در صورت عدم اقناع  و مختل شدن فعالیت انجمن طبق تبصره  یک ماده 18 اساسنامه  با درخواست بازرس  انجمن  از رئیس مجمع عمومی در خواست می شود  با حضور  و حکمیت  در موارد  مورد اختلاف در حل آن اقدام نماید .

ماده 8 جلسات عمومی انجمن  می باید حداکثر هر دوماه یکبار  تشکیل گردد . اداره امور این جلسات  برعهده یکی از اعضای هیات مدیره  و یا به پیشنهاد هیات مدیره  بر عهده یکی از اعضای انجمن خواهد بود .

ماده 9 در جلسات عمومی منشی  انجمن می بایست سوالات ، پیشنهادات انتقادات و مسائل عمده مطروحه  در جلسات عمومی  را  در دفتری  بنام " دفتر جلسات عمومی انجمن "  ثبت  و در همین دفتر صفحه ای  را جهت  حضور و غیاب  اعضای انجمن  در جلسات  عمومی تنظیم نماید .

ماده 10 هیات مدیره انجمن حداکثر دو هفته  پس از انتخاب شدن می باید  اقدام به تشکیل کمیسیون های : عمران ، گردشگری ، اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی ، هنری ، احیائ تالاب انزلی و ... نماید .

ماده 11 هر یک از اعضای هیات مدیره  می بایست  حداقل عضو یکی از کمیسیون های انجمن باشد .

ماده 12 در صورت بروز اختلاف  در شیوه کارکرد تشکیلاتی  کمیسیون ها  با تقاضای مکتوب  سه تن از اعضای کمیسیون مربوطه  ، هیات مدیره موظف است  با معرفی نماینده ای از اعضای هیات مدیره  در جهت حل مشکل کمیسیون مورد نظر اقدام نماید .

ماده 13 پیشنهادات مکتوب  کمیسیون های انجمن  بنا به ضرورت  و اهمیت  در الویت دستور کار  هیات مدیره قرار خواهد گرفت .

ماده 14 هیات مدیره انجمن جهت حضور در جلسات نهادها  و مجامع دولتی  و غیر دولتی  و مصاحبه  با جراید می توانند با تصویب در جلسه  هیات مدیره  یک نفر را به عنوان سخنگوی انجمن  انتخاب نماید.

ماده 15 هیچ یک از اعضای انجمن اعم از ( اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره ، بازرس اصلی و علی البدل ) بدون تصویب  هیات مدیره مجاز به صدور اطلاعیه ، مصاحبه  و موضع گیری  به نام انجمن طرفداران توسعه انزلی  نمی باشد .متخلف به عنوان ناقض آئین نامه تلقی  می گردد  و به علت عدول از خط مشی  انجمن عضویت  وی لغو  و از انجمن اخراج می شود  و مراتب نیز  در نشریه انجمن جهت اطلاع عموم منعکس خواهد شد .

 فصل دوم شرح وظایف اعضای هیات مدیره :

ماده 16 وظایف و اختیارات رئیس هیات مدیره

رئیس هیات مدیره علاوه بر شرح وظایفی که در اساسنامه تعیین شده ، وظایف زیر را برعهده خواهد داشت :

الف پاسخگویی و دفاع از خط مشی انجمن و مصوبات هیات مدیره و اقدامات انجام شده در برابر جلسات عمومی انجمن  ، نهادهای دولتی  و مجامع غیر دولتی .

ب برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات  و امورجاری انجمن .

ج پی گیری  فعالیت کمیسیون های انجمن  و گزارش آن در جلسات هیات مدیره .

هـ - ارائه گزارش عملکرد یکساله انجمن در مجمع عمومی  سالیانه انجمن .

ماده 17 -  وظایف و اختیارات نایب رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره علاوه بر شرح وظایف تعیین شده در اساسنامهوطایف روابط عمومی انجمن  را به شرح زیر برعهده خواهد داشت :

الف فراخوان اعضای هیات مدیره  در جلسه مقرر و فوق العاده .

ب فراخوان اعضای انجمن در جلسات عمومی .

ج ارتباط با نهادهای دولتی  و مجامع غیر دولتی  با توجه به خط مشی انجمن و مصوبات هیات مدیره .

د پی گیری مسائل مطروحه انجمن  در نهادهای دولتی ، مجامع  غیر دولتی  و سازمان های اجرایی .

هـ - کسب خبر  و گزارش  وقایع شهری  در ارتباط با اهداف انجمن  و انعکاس آن  در جلسات هیات مدیره .

 ماده 18 وظایف و اختیارات خزانه دار  انجمن :

خزانه دار انجمن علاوه بر وظایف  مشروحه  در اساسنامه وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت  :

الف جمع آوری حق عضویت  و ثبت آن در دفاتر  و صدور قبض دریافتی .

ب تهیه و تنظیم دفاتر مالی

ج دریافت کمک های مالی  از اشخاص حقیقی  و حقوقی پس از تصویب  هیات مدیره.

هـ - پرداخت کلیه هزینه های انجمن .

و تهیه ملزومات و نیازهای  تدارکاتی  و هزینه های جاری انجمن.

ز تهیه گزارشات مالی  جهت ارائه  در مجمع عمومی  و در صورت ضرورت  در جلسات  عمومی  و جلسات هیات مدیره  انجمن .

ماده 19 وظایف و اختیارات دبیر  اول هیات مدیره انجمن :

الف تهیه دفتر ثبت صورتجلسات هیات مدیره  و ثبت مباحث و مصوبات این جلسات .

ب تهیه دفتر ثبت صورتجلسات عمومی انجمن و ثبت مباحث و مصوبات این جلسات .

ج-  تهیه دفتر ثبت صورتجلسات مجمع عمومی  سالیانه انجمن و ثبت مصوبات مجمع عمومی سالیانه .

د -  انجام کلیه مکاتبات  و مراسلات انجمن  با نهادهای دولتی ، مجامع غیر دولتی  و اعضای انجمن .

هـ -  دریافت و ثبت درخواست عضویت افراد در انجمن  و طرح آن  در جلسات هیات مدیره .

و تشکیل پرونده برای هریک از اعضاء انجمن .

ماده 20 وظایف و اختیارات دبیر دوم هیات مدیره انجمن :

الف پیشنهاد و خلق ابتکارات در جهت شناساندن اهداف و عملکرد  انجمن در سطح شهر  با تصویب هیات مدیره .

ب تشکیل هیات تحریریه دائم  جهت انتشار اطلاعیه ها و نشریه " شهروند "  ، ارگان  انجمن طرفداران توسعه بندر انزلی .

ج چاپ کلیه اطلاعیه ها و انتشارات انجمن .

د سازماندهی جهت توزیع انتشارات انجمن .

و تهیه آلبوم از فعالیت و عملکرد انجمن .

فصل سوم : آیین نامه اجرایی کمیسیون های انجمن

ماده 21 هریک از اعضای  انجمن  اجباراً می بایست عضو یکی از کمیسیون های انجمن باشد .

ماده 22 شرط تشکیل هر کمیسیون حداقل عضویت سه تن  از اعضای انجمن می باشد .

ماده 23 هریک از اعضای انجمن میتواند در چند کمیسیون عضویت داشته باشد .

ماده 24 هر کمیسیون در اولین جلسه خود از بین اعضای کمیسیون یک نفر را به عنوان رئیس کمیسیون ، یک نفر نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب می نماید . در غیاب رئیس ، نایب رئیس مسئولیت تشکیل و اداره جلسه کمیسیون را برعهده خواهد داشت .

ماده 25 جلسات کمیسیون حداقل هر 15 روز یکبار می بایست تشکیل گردد .

ماده 26 باحضور اکثریت اعضای یک کمیسیون جلسه رسمیت خواهد یافت و مصوبات کمیسیون با اکثریت آراء  اعضای حاضر در جلسه تصویب می گردد .

ماده 27 مصوبات کمیسیون به شکل مکتوب با امضای رئیس ، نایب رئیس و منشی کمیسیون توسط رئیس کمیسیون به دبیر اول هیات مدیره انجمن توسعه جهت بررسی تسلیم می گردد .

ماده 28 در صورت بروز اختلاف در شیوه کارکرد تشکیلاتی کمیسیون با درخواست مکتوب سه تن از اعضای کمیسیون از هیات مدیره انجمن تقاضا می گردد که در جهت حل مشکل مربوطه کمیسیون اقدام نماید.

 

فصل چهارم : خط مشی کلی و اهداف پیشنهادی به کمیسیون های انجمن

ماده 29 اهداف کلی کمیسیون عمران شهری عبارتند از :

الف بررسی شکل  ساخت و ساز شهری متناسب با شرایط علمی  و اقلیمی .

ب بررسی و طرح راهکارها جهت بازسازی بناهای فرسوده شهر .

ج  طرح و پیگیری جهت حفظ بافت سنتی بلوار انزلی و تلاش در رابطه با احداث پارک ها و فضاهای سبز شهری ، بازی پارک ، سرویس های بهداشتی و ...

هـ - شناسایی و پیگیری در مرمت و بازسازی جاده ها و معابر درون شهری توسط نهادهای اجرایی مربوطه .

ماده 30 اهداف کلی کمیسیون گردشگری عبارتند از : 

الف تدوین طرح بلند مدت جهت زیر ساخت ها و زیر بناها ی توسعه  گردشگری از قبیل وسایل مدرن حمل و نقل شهری ، احداث فرودگاه ، راه های مناسب زمینی ، توسعه  اتوبان ها  ، احداث راه آهن  و خدمات ترابری  دریایی .

ب طرح و پیگیری  در توسعه اماکن  اقامتی  از قبیل هتل ها ،  میهمان پذیرها ، کمپینگ های چادرخواب  و سایر تاسیسات رفاهی جهت گردشگران .

ج پیگیری در تشکیل طرح ستاد توسعه  گردشگری  در فرمانداری مرکب از نمایندگان شورا  ، فرمانداری ، ارشاد اسلامی ، نیروی انتظامی ، اداره بهداشت  و شورای اصناف  جهت سامان دادن  و نظارت مستمر  بر امور گردشگری  در بندرانزلی .

د تدوین برنامه کوتاه مدت  جهت جذب سرمایه  در رابطه با توسعه  صنعت گردشگری  در انزلی  و ایجاد جاذبه بیشتر  برای گردشگران .

ماده 31 اهداف کلی کمیسیون اجتماعی عبارتند از :

الف توجه به امنیت  و حرمت شهر وندان  و پیگیری  در پاکسازی  شهر از شر اوباشگران .

ب تحقیق و بررسی  در زمینه های اعتیاد ، فحشا ، سرقت ، جنایت و سایر مفاسد اجتماعی در شهر انزلی .

ج تحقیق  و بررسی  در رابطه با خانواده های بی سرپرست ، بیکاری جوانان ، موقعیت اقتصادی و اجتماعی  حاشیه نشینان  و تهیدستان  شهر انزلی .

د برگزاری جشن " شهروند نمونه "  و  تقدیر از چهره های مردمی  و شهروندان خدمتگزار مردم .

ماده 32 اهداف کلی کمیسیون فرهنگی عبارتند از :

الف تحقیق و برررسی  در رابطه با کیفیت سطح آموزشی در انزلی  در مقطع دبستان ، راهنمایی ، دبیرستان ، پیش دانشگاهی  و دانشکده های موجود در انزلی .

ب طرح و پیگیری در رابطه با توسعه  مراکز علمی  و آموزشی  بویژه  توسعه مراکز آموزش عالی دولتی  و غیردولتی در انزلی .

ج توجه و پیگیری  در طرح توسعه کتابخانه ها و فرهنگسراها در بندرانزلی .

ماده 33 اهداف کلی کمیسیون هنری عبارتند از  :

الف تحقیق و بررسی در رابطه با تعداد و موقعیت گروه های مختلف هنری در انزلی .

ب طرح و پیگیری در جهت احداث مجتمعی  در انزلی بنام " خانه هنرمندان " .

ج تلاش در جهت تشویق و بستر سازی  در رابطه با برگزاری جشنواره ها و فستیوال های مختلف هنری  در ایام گردشگری توسط هنرمندان شهر انزلی .

د تعیین یک روز در سال بنام " جشن هنر " در شهر انزلی جهت معرفی موقعیت هنر و هنرمندان شهر .

ماده 34 اهئاف کلی کمیسیون ورزشی  عبارتند از :

الف  تحقیق و بررسی در رابطه با موقعیت ورزش ، امکانات ورزشی و جاذبه های آن در بین جوانان انزلی .

ب توجه و پیگیری در رابطه با توسعه مراکز و میادین و امکانات ورزشی  در محلات .

ج تلاش در جهت بالا بردن سطح آموزش  و کیفیت رشته های مختلف ورزشی  در بندرانزلی .

د توجه ویژه به مشکلات تیم فوتبال ملوان بندرانزلی  و تلاش در جهت کمک به رفع مشکلات این تیم .

 ماده 35 اهداف کلی کمیسیون احیاء تالاب  انزلی  عبارتند از :

الف تحقیق و بررسی  در رابطه با موقعیت کنونی تالاب  ، آسیب های وارده  به آن  و چگونگی احیاء تالاب .

ب برگزاری نمایشگاه عکس از جلوه های زیبای تالاب ، گیاهان و موجودات آبزی  در آن  جهت معرفی تالاب بین المللی انزلی  هر ساله در ایام گردشگری .

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۵/۱۱/۲۰
کمیسیون عمران انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی